Wie bent u zélf,
wie wil u zijn?

Nieuwsbrief over Affirmaties

- Door Aurelia Aureyn -

De huidige tijd noopt om steeds duidelijker te kiezen tussen het volgen van uw hart of uw ego. We worden erop gewezen dat het er om gaat te volgen wat ons hart ons ingeeft, niet langer de programma’s die we meekregen.

Er is ons thuis, door school of elders, ingeprent of als voorbeeld getoond dat deze maatschappij erom vroeg dat we zouden slagen. Wat dat slagen inhield was divers, maar het had in elk geval te maken met zich onderscheiden, hoog geraken op de maatschappelijke ladder, vaak hard werken om veel te verdienen in een functie van aanzien. We wérden onze functie. Daar is niets mis mee als ons hart erin ligt en we onze wensen verwerkelijken.

Wat als na een leven van veel werken en het bereikt hebben van eer en aanzien, de balans wordt gemaakt?

Het feit zichzelf trouw te zijn geweest, is het belangrijkste. Vul uw dromen in, zoveel mogelijk. Zoek voor uzelf klaar en duidelijk uit wat u echt wil.

Wat spijt betreft, is dit een energierovende gedachte. Ga ervan uit dat alles wat tot nog toe gebeurde, zin had, op dat moment het juiste was in acht genomen de inzichten die u toen had. Want alles vertrekt vanuit uw inzicht, vanuit uw geestesgesteltenis, meer algemeen, van wat uw onderbewustzijn bevat.

Hoe belangrijk is het dus niet, nu helder te zien wat uw belangrijkste, diepe wensen zijn. Ongeveer alle programma’s over coaching, affirmaties en dergelijke die heden ten dage op de markt zijn, hebben het over deze eerste primordiale vraag, met name: hoe wil u uzelf verwezenlijken? Wat is uw dierbare wens? Welke gaven heeft u en wil u tot uitdrukking brengen? Hoe wil u zichzelf zien? Wat brengt u geluk als u dit doet? Of: wat haalt u neer, wat neemt u energie, dat is dan een aanwijzing dat u iets niet moet doen.

Het wordt tijd het “moeten” los te laten. Het programma van het steeds nahollen van “moeten” dit en dat. Een keuze maken om iets te doen is niet hetzelfde als iets moeten doen. Het is dan het willen doen op vrije basis vanuit een bewuste eigen drijfveer. 

Zie in dat uw dromen niet waarmaken te wijten is aan eigen keuzes. Honoreer uw wensen. Hoe? Voorheen zou ik hebben gesteld: maak een korte en langere termijnprogramma; nu meen ik te kunnen stellen: maak uw programma en schrijf het in de tegenwoordige tijd. Zie uw uitkomst alsof het nu reeds zo is. Zo voegt u geen tijdsbeperkingen in. Hou het beeld vast, ’s ochtends en ’s avonds voor het inslapen en overdag telkens mogelijk. Zo wordt het vanzelf opgenomen in uw onderbewustzijn, dat immers continu bezig is. Dat enorm veel taken tegelijk aankan. Dat dus naast het instandhouden van ons lichaam en de werking van alle organen ook een onzeglijk aantal “opdrachten” kan verwezenlijken. Het gaat op zoek naar kanalen, mogelijkheden. Altijd de beste voor ons, wat het meest geschikt is. Daarbij houdt het rekening met alles wat we al eerder aan ons onderbewustzijn hebben doorgegeven. Wees dus precies in hetgeen u “opdraagt”, in uw mentale beeld. Vaagheid zou kunnen worden genihilleerd door andere vage opdrachten: dingen die u doorheen de dagen aan uzelf vertelt, uw innerlijke monoloog.

Heeft u al ooit gepoogd eens zeven dagen lang enkel gedachten in uw bewustzijn (dat onder andere als belangrijke opdracht heeft erover te waken dat er zo min mogelijk negatiefs in uw onderbewustzijn terechtkomt en natuurlijk zoveel mogelijk datgene wat u wenst -of tout court gewoon een aangenaam gevoel, een gevoel van goedbevinden-) te laten aanwezig zijn die in de richting gaan van wat u wenst? Die positief zijn op de één of andere manier? Die u meehelpen in plaats van u tegen te werken? Probeer dit eens. Realiseert u zich, minutenlang negatief te hebben gedacht, start dan opnieuw met de periode van zeven dagen.

Wees uw verlangens getrouw en geloof erin. Geloof in uzelf, geloof in uw vermogen om ze te verwerkelijken. U zou het verlangen niet kunnen hebben indien u niet de mogelijkheden had om het te materialiseren. U voelt een echt verlangen als u de overeenstemmende gaven heeft. De omstandigheden kunnen zich aanpassen en zullen dat ook doen. Vanuit wat u aan signalen de wereld instuurt. Iedereen is met iedereen verbonden. Via de energiegolven die we uitzenden met ons denken en voelen.

Dus handel nu, terwijl u het kan. Terwijl uw gezondheid het toelaat. Wees dankbaar voor uw gezondheid, zo psychisch als fysisch, ze laat de optimale verwezenlijking van uw wensen toe.

Onderzoek of u niet wat meer ruimte in uw leven zou wensen vrij te maken voor kwaliteitstijd met een kind/kinderen of partner. U kan denken dat uw dierbaren de hoogte van inkomen of de status willen die u met veel werken bereikt, maar ga na of u in uw hart niet de keuze wil maken om wat minder materieels te bezitten en wat meer momenten van samenzijn in herinnering te hebben.

U kan bijvoorbeeld uw levensstijl eenvoudiger houden. Door ook via affirmaties te focussen op mogelijkheden om meer momenten met uw dierbaren door te brengen. Zorg ervoor dat, als een dierbare weg is, u niet zal moeten denken dat u er mèèr had willen bij zijn. Altijd vanuit uw keuze bekeken. Het gaat er hier niet, of niet in totaliteit, om, wat had “gemoeten” volgens de wensen van de ander maar om wat u zou hebben gekozen, vanuit uw wensen. Als ik schrijf: niet in totaliteit, bedoel ik dat uit liefde of mededogen iets anders doen dan wat u op dat moment wenst, iets dat de ander graag heeft, voor u ook vervullend kan zijn. De toetssteen is: hoe voelt het ondertussen, hoe voelt het nadien? Als het u echt ondersteboven haalt en u zich leeggezogen voelt of onaangenaam na iets te hebben gedaan voor een ander wat u bij de aanvang niet echt wou, is het beter het niet te herhalen of over een andere mogelijkheid na te denken. Iets wat u ook iets brengt.

Heb de moed, neem als gewoonte, uw gevoelens te uiten en ze niet te onderdrukken omwille van de vrede, van allerhande redenen. Dat komt veel voor meen ik. Naar vaak wordt geschreven is de daardoor binnenin ons opgesloten verbitterdheid of wrok echt iets dat weggewerkt dient te worden om eigen bestwil, ook op gezondheidsvlak. Uw gevoelens uiten brengt u tot een “levend” leven. Meer bruisend.

Heeft u eerst weerwerk van de anderen als u uw echte gevoelens naar buiten brengt, - er is uiteraard de manier om dat te doen: inoffensief, vanuit het ik-perspectief sprekend, de genegenheid tonend en dus niet aanvallend (en we vervallen er allen nog wel in, maar ieder moment is nieuw om het anders te doen en op ieder moment is het verleden definitief voorbij) -, de relatie wordt er echter en ook hechter door. Eventueel kunnen mensen uit uw leven verdwijnen. Maar beide uitkomsten zijn goed: of de relatie is dieper, of u maakt ruimte voor een andere diepe relatie.

Vriendschappen groeien door ze te onderhouden. Al blijven echte banden altijd bestaan, hier blijft niets hetzelfde. Contacten vermeerderen de intensiteit van de relatie. Indien u voelt dat u een bepaalde vriendschap wil geven wat ze toekomt, poog de tijd in te bouwen om dat te doen. Beter korter dan niet. Al is dit een struikelsteen die te overwinnen is. Indien de vriendschap er niet tegen kan dat u niet over meer tijd of mogelijkheden beschikt om uw vriendschap te betonen en u dit vanuit uw echtheid zegt, dan kan u vaststellen of uw vriendschap uw genegenheid waard is in de mate dat u dat dacht. Het bewerkstelligt echtheid. Dat is waar we allen naartoe willen. Met vallen en opstaan. Het is niet erg dat we vallen. Het is een stap vooruit.

Weten dat u ervoor kiest om situaties te creëren die u gelukkig maken, is echt vervullend. Weet dat u kan kiezen, we zijn bij het begin en het einde van alle dingen. De vrije wil. Dat goedbevinden ook voortspruit uit de keuze voor goed-voelen. Wend niet voor, aan uzelf of aan anderen, dat u zich goed voelt als dat niet zo is. Laat angst u zo min mogelijk leiden. Onderken het. Bestrijd het niet, vervang het. Laat wat anderen van u denken zoveel mogelijk weg.

Weet dat u kan leven, lachen en glimlachen op jouw manier. Vandaag.

De totaalsom van ons leven wordt gevormd door de uren waarin we liefhebben in de brede zin van het woord.

Anderen en onszelf.

Anderen, doordat we hen (iets van) onszelf geven, zonder innerlijke weerstand, omdat het goed voelt.

Onszelf, omdat we ons aan onszelf teruggeven door te doen wat onze weg is.

Aurelia Aureyn
e-boek Hoe Affirmaties mijn leven hebben veranderd

Ontdek hoe je door affirmaties, het ideeëngoed van “The Secret” en “The Law Of Attraction” op alle vlakken succes in je leven aantrekt. Lees in mijn e-boek hoe je dit op de juiste manier in de praktijk brengt. Je kan dit boek onmiddellijk downloaden en vandaag nog starten!
Nu slechts voor €14,00

een creatie van eXponent